Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ àrea de medi ambient
mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7
menu_button

Planta de tractament de la fracció resta

Actualment la fracció resta que es recull a la comarca es transporta fins al dipòsit controlat situat a Pedret i Marzà, on no hi ha cap separació prèvia dels residus, i s’aboquen, premsats en bales, al vas de l’abocador. L’entrada en funcionament del CTR modifica aquesta situació.

La fracció resta està constituïda per residus municipals que no es poden reciclar, com a pols d’escombrar, plats trencats, fregalls, bolquers, compreses,… i també per residus que part dels ciutadans encara no separen.

La composició mitjana de la fracció resta de la comarca de l’Alt Empordà està formada per:

 • 38% de matèria orgànica
 • 16% de paper cartró
 • 13% de vidre
 • 8%d’envasos
 • 4% de ferralla i altres materials valoritzables
 • 21% altres materials no valoritzables

La planta de fracció resta permetrà separar residus valoritzables com les restes orgàniques, materials fèrrics i alumini. D’aquesta manera es redueix el rebuig que realment acaba a l’abocador, allargant-ne així la seva vida útil. Pel que fa a la matèria orgànica obtinguda en aquests processos, s’estabilitza amb la finalitat d’utilitzar-la en obres de recuperació paisatgística i com a terra de cobertura en el dipòsit controlat . 


L'objectiu principal d'aquesta intal·lació és aconseguir separar el 85% de la matèria orgànica continguda a la fracció resta dels residus municipals, i estabilitzar-la abans de dur-la al dipòsit controlat. D'altra banda, ens permetrà la separació i posterior valorització de fèrrics i no fèrrics, com l'alumini


CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PLANTA
 • Capacitat de tractament: 60.000 Tn/any ( ampliable a 85.000 Tn /any)
 • Temps global de tractament: 2 setmanes en túnels + 4 setmanes en sitges = 6 setmanes


PROCÉS DE TRACTAMENT
PlFraccióResta_Procés de tractament

Recepció i emmagatzematge

PLFraccióResta_Moll de descàrrega RSUEls camions que transporten aquesta fracció, un cop pesats a la bàscula, es dirigeixen al fossat on descarreguen la càrrega.

La fossa és un espai cobert i tancat, i disposa de 4 portes automàtiques d’obertura ràpida que permeten reduir al mínim l’emissió d’olors a l’exterior.

El procés de tractament de la fracció resta s’inicia amb la càrrega de residus a la tremuja de dosificació de la cinta de la línia de pretractament, per mitjà d’un pont grua equipat amb un pop electró-hidràulic de 5,5 m3 de capacitat.

Pretractament

La línia té una capacitat de 35 Tn/h. En la fase d’inici la planta tractarà els residus RESTA que actualment es gestionen directament al Dipòsit Controlat, des de 60.000Tn/any , que aniran reduint-se a mesura que es vagi desplegant a la comarca la recollida selectiva de FORM. Aquesta línia de pretractament està preparada per adherir-hi una línia de recuperació de subproductes, com els envasos lleugers.

Mitjançant el pop del pont gruas''introdueix el residu a la tremuja, dipositant-lo a la transportadora per controlar la quanitat de residus que inicien la linia de pretractament.

A continuació, el residu s'introdueix en una cabina de selecció manualmitjançant una cintra transportadora. Els operaris realitzaran la selecció de residus voluminosos com ferralla, tèxtil, films grans, cartrons grans, bateries, bombones o altres voluminosos. El residu que surt de la cabina – no seleccionat per operaris- es transporta, mitjançant, una cinta cap a l'obridor de bosses. Aquest aparell obre les bosses de plàstic per fricció amb un rotor dentat, sense ser agressiu amb el material que conté, de manera que no pugui afectar als processos de selecció posteriors.

El residu sortint es carrega al tròmel primari, constituït per un tambor cilíndric amb uns forats de 90mm i inclinat, de manera que el residu vagi voltant i avançant.

 1. Els materials que han aconseguit travessar el forat (enfonsats, <90mm) es consideren matèria orgànica separada de la resta (MOR) i  es condueixen a túnels de bioestabilització. Abans però, es passa per un separador electromagnètic per tal d'extreure'n tot el material fèrric que pugui contenir. (Punt 3)

 2. El material que no ha sortit del tromel, avança cap a un separador amb moviment balístic, que separa els materials en tres tipus: planars-lleugers, rodants-pessats i enfonsats.

  1. Els enfonsats es consideren MOR i es recull amb el material enfonsat del tromel prèviament al separador electromagnètic, i s'envia a túnels.

  2. Els planars-lleugers son materials majoritàriament plans, com el paper, cartró o lleugers com el film. Tots ells es compacten i tenen com a destí l'abocador.

  3. Els rodants-pessats contenen la major part de subproductes valoritzables. Aquests passen per un altre separador electromagnètic que envia els metalls a la premsa de metalls fèrrics. El material que no selecciona aqeust separador, s'envien a la compactadora amb el material planar, previs pas per un separador inductiu per a recuperar l’alumini..

   


PLFraccióResta_cabina manualPLFraccióResta_obrebossesPLFraccióResta_trómelPLFraccióResta_ electroimanPLFraccióResta_balístic

Túnels d'estabilització de la MOR

PLFraccióResta_túnels maduracióEl material < 90mm i que ja ha passat pel separador fèrric, es condueix a la mateixa nau que els túnels de compostatge de la FORM, i amb la mateixes característiques : túnels estàtics, terra perforat amb ventilació i control de les variables d'humitat, oxigen i temperatura.

El temps de permanència del material en aquestes condicions és d'unes 2 setmanes.

Els lixiviats de la MOR es recullen independentment dels de la FORM.

Etapa de maduració

PLFraccióResta_Sitges maduracióLa MOR tractada al túnel es diposita a la nau de maduració, en sitges airejades i té un temps de permanència de 4 setmanes. La recollida de lixiviats de totes les sitges es realitza conjuntament amb els lixiviats provinents de la MOR.

La nau de maduració, que comparteix amb la FORM, està ventilada naturalment, sense captar ni depurar l'aire.

Sortida de material

PLFraccióResta_ Sortida materials valoritzatsUn cop el material (MOR) s’ha bioestabilitzat, pot acumular-se al magatzem. Aquest material s’anirà utilitzant per al rebliment de les diferents capes del dipòsit controlat.
Pel que fa a les fraccions valoritzables extretes, es transportaran a fi de reciclar-les.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar