Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ àrea de medi ambient
mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7
menu_button

Serveis i tramitacions puntuals

El Centre de tractament de residus de l´Alt Empordà ofereix el servei de tractament i valorització dels residus generats a la comarca així com la seva disposició final. Els seus serveis s´han adreçat a ajuntaments i a empreses privades o particulars que ho sol·licitin i cumpleixin les mesures requerides a les ordenances d´ús i funcionament del control d´entrada a la instal·lació. 
Els serveis oferts a partir de setembre de 2017 seran el tractament de la fracció resta, de la fracció orgànica i la disposició del rebuig. A partir del 2018 s'incorporaran el tractament de residus voluminosos i la deixalleria.  Les tramitacions de sol·licitud d´entrada es descriuen a continuació:

Admissió i tractament de residus municipals de recollida domiciliària

Tots els ajuntaments de la comarca han de tenir vigent la delegació el servei de tractament de RSU al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de poder tractar les diferents fraccions de residus a les instal·lacions de dins el Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà.

L’autorització d’entrada de RSU d’origen municipal és relativa a:

 1. L’entrada de residus procedents de les rutes municipals de recollida de residus per a les diferents fraccions: fracció resta, fracció orgànica, residus voluminosos, fracció rebuig o residus valoritzables de deixalleria.
 2. L’entrada de RSU procedents de recollides específiques realitzades per empreses contractades de forma puntual o pel mateix ajuntament (amb autorització prèvia de l’ajuntament afectat).


L’ajuntament haurà de notificar per escrit al Consell Comarcal Alt Empordà les dades de l’empresa de recollida de residus urbans que contracti per a realitzar aquesta tasca amb el formulari de l'annex. Hauran de tramitar la sol·licitud d'usuari transportista les persones físiques o jurídiques transportistes de residus municipals contractats pels ajuntaments que hagin de tenir accés a les instal·lacions del CTR.

Pel que fa a les autoritzacions d’entrada de caràcter puntual per diferents empreses o pels serveis municipals no notificats prèviament, l’ajuntament haurà d’autoritzar l’entrada al CTR enviant al Consell Comarcal Alt Empordà el formulari corresponent degudament omplert. Aquesta tramitació s’ha de realitzar almenys 2 dies hàbils abans de l’entrada al CTR. 

El servei de control d'entrada al CTR Alt Empordà es realitzarà segons el Reglament dús i funcionament del control de lentrada de residus dorigen municipal al Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà.

Admissió i tractament de residus comercials i industrials assimilables a urbans

Les empreses que tinguin el seu àmbit de treball a la comarca de l´Alt Empordà poden utilitzar les instal·lacions del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà per gestionar els seus residus, sempre i quan siguin admissibles a una de les instal·lacions del centre.

Per obtenir la condició d’usuari cal tramitar el formulari de sol·licitud d'usuari segons el Reglament d'ús i funcionament del control d'entrada de residus d'origen comercial o assimilables a urbans al CTR . Aquest tràmit té com a objectiu obtenir l’autorització de l’entrada dels residus generats i declarats per una empresa o particular a alguna de les instal·lacions del Centre de tractament de residus. L’autorització d’entrada adjudicarà un codi de client a l’empresa pel qual serà reconeguda i té una durada de 5 anys.

El formulari de sol·licitud d'usuari de la instal·lació es presentarà a les oficines del Centre de tractament de residus en horari establert pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb l’imprès1 o bé s'enviarà en format digital ( inclosa signatura digital) a través de correu electrònic. En el cas que s'envii digitalment tota la documentació annexa haurà de ser signada digitalment. La tramitació s'ha de realitzar com a mínim un dia laborable abans de l'entrada dels residus al centre.

Hi ha dos formularis de sol·licitud en funció de la tipologia d'usuaris:

 

 1. Usuaris productor residus:

Aquest serà obligatori per a tots els productors de residus que vulguin accedir a alguna de les instal·lacions del CTR i anirà acompanyat de la caracterització bàsica dels residus.

Aquesta sol·licitud representa el contracte de tractament de residus que inclou el Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat.

La resolució de la sol·licitud serà donada en el termini màxim d’una setmana a partir de la data d’entrada al registre d’aquesta.

Amb l’obtenció de la condició d'usuari es donarà un codi d’identificació d'usuari productor de residus i una targeta d’accés al CTR amb les dades de l’empresa i la data de caducitat.

 

 1. Usuari transportista autoritzat

El tràmit de sol·licitud d'usuari de transportista autoritzat és obligatori per als transportistes de residus d'altres productors que accedeixin a les instal·lacions del CTR. En aquest cas caldrà que s'incloguin les matrícules de tots els vehicles que siguin susceptibles d'entrar a les instal·lacions

El sol·licitant haurà d’omplir el formulari específic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb les dades de caràcter general de l’empresa, dels seus vehicles i dels productors de residus pels quals treballa. Haurà d’aportar la documentació requerida a l’imprès.

La resolució de la sol·licitud serà donada en el termini d’una setmana a partir de la data d’entrada al registre d’aquesta.

Amb l’obtenció de la condició d'usuari es donarà un codi d’identificació de transportista de residus i una targeta d’accés al CTR amb les dades de l’empresa i la caducitat.
L’empresa haurà de notificar qualsevol canvi de dades al Consell Comarcal a través del formulari previst per a aquest fi.

 

Tramitacions i autoritzacions d'entrada complementàries de l'ARC

La condició d'usuari del CTR no eximeix al productor de residus les tramitacions d'obligat compliment legal gestionades per de Catalunya.

Fitxa d'acceptació o notificació prèvia

1. La Fitxa d'Acceptació (FA) és l'acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el seu productor o posseïdor i l'empresa gestora escollida. La Fitxa d'Acceptació s'ha de formalitzar obligatòriament per a la gestió de tots els residus excepte, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de gestió de residus, en els casos següents:

  • Els residus de l'annex 2 destinats a les plantes autoritzades de valorització de residus;
  • Els residus destinats a les plantes autoritzades de valorització de residus transportats en quantitats inferiors a les especificades a l'annex 1;
  • Els residus de l'annex 2 destinats a les plantes autoritzades de disposició del rebuig transportats en quantitats inferiors a les especificades a l'annex 1;
  • La pinyolada o sansa, els residus industrials gestionats com a subproductes (punt 2 del capítol II);
  • Els residus municipals;
  • Les terres, les runes i els enderrocs;
  • Els residus gestionats de conformitat amb la fitxa de destinació (punt 3.2.2 del capítol II);
  • Els residus ramaders, inclosos els cadàvers d'animals.

 La seva formalització constitueix una responsabilitat compartida entre el productor o posseïdor i el gestor

2. Cal tramitar la notificació prèvia (NP) per tots aquells residus que no requereixin FA i que estan dins dels següents supòsits:

 • Residus perillosos que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus;
 • Residus destinats a operacions d’eliminació que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus;
 • Residus domèstics mesclats (LER 200301) destinats a valorització;
 • Residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valorització (R1/V61) 

Podeu fer la tramitació a través de l'SDR de l'Agència de residus de Catalunya

 

Fulls de seguiment

El Full de seguiment (FS) és el document de l'Agència de residus de Catalunya que ha d'acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. Aquest imprès té com a objectiu el control de cadascuna de les entrades realitzades a les plantes de tractament de residus així com l’aprovació dels agents implicats.

El Full de seguiment s'ha de formalitzar obligatòriament per al transport de tots els residus excepte en els casos següents:

 • el transport de residus en quantitats inferiors a les especificades a l'annex 1 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de gestió de residussempre que no sigui en el marc d'una recollida itinerant;
 • el transport a plantes de valorització inscrites al Registre general de gestors de residus de Catalunya de paper/cartró, ferralla, plàstic, vidre i pinyolada o sansa;
 • els serveis municipals de recollida domiciliària d'escombraries, el transport de terres, runes i enderrocs;
 • el transport de residus que es gestionin com a subproductes (punt 2 del capítol II)

El full de seguiment que s’utilitzarà és l’imprès oficial distribuït per lAgència de Residus de Catalunya.

 

El Full de Seguiment Itinerant (FSI)és el document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. És el document que s'adjunta als transports itinerants de residus

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.
Acceptar