Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ àrea de medi ambient
mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7
menu_button

PREUS D'ENTRADA AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ

El cost del tractament dels residus a les instal·lacions incloses al CTR es calcula tenint en compte el cost d'explotació contractat per a cadascuna i les despeses derivades del seu funcionament (seguiment tècnic i ambiental i altres despeses derivades de millores, serveis relacionats, tramitacions administratives, canons o taxes, ....)
El 2017 és un any especial en relació als preus de tractament amb la posada en marxa de les plantes de compostatge i de tractament de la fracció resta. D'altra banda, des de 31 de març de 2017 hi ha hagut una variació en el cànon de deposició de residus als abocadors que aprova l'Agència de residus de Catalunya.

Aquests dos fets fan que les contraprestacions econòmiques ( per a ajuntaments) i preus públics del tractament de residus són:


1. De 31 de març a l'inici de la posada en marxa amb material de les plantes ( previst 1 d'agost)

PLANTA

RESIDUS

TARIFA EXPLOTACIÓ

CÀNON DEPOSICIÓ

RETORN CÀNON

TOTAL

Abocador  Fracció resta i Voluminosos i comercials 54,34€/tona  30 €/tona  0 €/tona 84,34€/tona

2. De l'1 d'agost al 31 de desembre 

PLANTA

RESIDUS

TARIFA EXPLOTACIÓ

CÀNON DEPOSICIÓ

TOTAL

Abocador

Voluminosos i comercials autoritzats no fracció resta

83,89€/tona

30 €/tona

113,89€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

72,46€/tona

14,93€/tona(1)

87,69€/tona

Pl.Compostatge

Fracció orgànica

134,30€/tona

5,85€/tona(1)

140,15€/tona

(1) Són els 30€/tona aplicats només al % de residus que després del triatge i tractament entren a l'abocador controlat com a rebuig, que es preveu: un 49,78% a la planta de resta i un 19,51% a la planta de FORM.


RETORNS DE CANON

Els conceptes de retorn de canon corresponen als ajuntaments i s'hauran de demanar a l'Agència de residus de Catalunya a través dels tràmits corresponents, aquests retorns afecten el preu final del cost de tractament. 

El Consell Comarcal sol·licitarà el retorn de canon pel concepte de rebuig del pretractament i en farà la devolució als ajuntaments periodicament.
L'ajuntament sol·licitarà el retorn del canon per tractament del a FORM a través de la plataforma corresponent a l'Agència de residus de Catalunya. En el cas que la recollida de FORM estigui delegada al Consell Comarcal, aquest ens s'encarregarà de totes les tramitacions relacionades amb el retorn de cànon.

 

PLANTA

RESIDUS

RETORN CÀNON

TOTAL RESPECTE AL PREU DE TRACTAMENT

Abocador

Voluminosos

0 €/tona

113,89€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

3,48€/tona (2)

83,91€/tona

Pl.Compostatge

Fracció orgànica

1,37€/tona (2)

34 €/tona (3)

104,78€/tona

(2) Retorn de cànon de 7 €/tona pel % de tones de rebuig de planta que tindràn menys de 15% de mat. orgànica, que es preveu: : un 49,78% a la planta de resta i un 19,51% a la planta de FORM.

(3) Retorn de cànon pel tractament de la FORM recollida selectivamentPREUS D'ENTRADA A LES PLANTES DEL CTR ALT EMPORDÀ PER 2018

 

PLANTA

RESIDUS

TARIFA EXPLOTACIÓ

CÀNON DEPOSICIÓ

TOTAL

Abocador

Voluminosos i comercials autoritzats no fracció resta

86,82€/tona

35,60 €/tona

122,42€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

81,71€/tona

17,72€/tona(1)

95,71€/tona


Pl.Compostatge

 

Fracció orgànica (fixe)

62,20€/tona

6,95€/tona(1)

69,15€/tona

0-5% impropis

5,00€/tona

 

5,00€/tona

5-10% impropis 10,00€/tona   10,00€/tona
10-15% impropis 20,00€/tona   20,00€/tona
15-20% impropis 40,00€/tona   40,00€/tona
més de 20% imp. 60,00€/tona   60,00€/tona
FV compostable
(fixe)
62,20€/tona 6,95€/tona 69,15€/tona
FV estructurant 0€/tona   0,00€/tona

(1) Són els 36,50€/tona aplicats només al % de residus que després del triatge i tractament entren a l'abocador controlat com a rebuig, que es preveu: un 49,78% a la planta de resta i un 19,51% a la planta de FORM.

 

RETORNS DE CANON
Els conceptes de retorn de canon corresponen als ajuntaments i s'hauran de demanar a l'Agència de residus de Catalunya a través dels tràmits corresponents, aquests retorns afecten el preu final del cost de tractament.

El Consell Comarcal sol·licitarà el retorn de canon pel concepte de rebuig del pretractament i en farà la devolució als ajuntaments periodicament.
L'ajuntament sol·licitarà el retorn del canon per tractament del a FORM a través de la plataforma corresponent a l'Agència de residus de Catalunya. En el cas que la recollida de FORM estigui delegada al Consell Comarcal, aquest ens s'encarregarà de totes les tramitacions relacionades amb el retorn de cànon.

PLANTA

RESIDUS

RETORN CÀNON

TOTAL RESPECTE AL PREU DE TRACTAMENT

Abocador

Voluminosos

0 €/tona

123,32€/tona

Pl. Resta

Fracció resta

3,48€/tona (2)

92,23€/tona

Pl.Compostatge

Fracció orgànica

1,37€/tona (2)

34 €/tona (3)

33,78€/tona*

(2) Retorn de cànon de 7 €/tona pel % de tones de rebuig de planta que tindràn menys de 15% de mat. orgànica, que es preveu: : un 49,78% a la planta de resta i un 19,51% a la planta de FORM.

(3) Retorn de cànon pel tractament de la FORM recollida selectivament.

* preu fixe de la FORM al qual caldrà sumar el preu variable per impropis