mail Accés al Meu Espai
Abocador_1 Abocador_2 Abocador_3 Abocador_4 Abocador_6 Abocador_7

Residus admesosEls residus que són objecte de tractament en les instal·lacions incloses en el Centre de tractament de residus poden tenir diferents orígens:

 • RESIDUS MUNICIPALS: residus generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els esmentats llocs o activitats. Els residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els mobles i els estris; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.
 • RESIDUS COMERCIALS: residus municipals generats per l´activitat pròpia del comerç al detall i a l´engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis.
 • RESIDUS INDUSTRIALS ASSIMILABLES A URBANS: Són els residus originats en la indústria que tenen la consideració d´assimilables als municipals d´acord amb la Llei 15/2003. 

Queden exclosos explícitament els residus industrials no assimilables als municipals i tots aquells que, d´acord amb lles autoritzacions ambientals de cadascuna de les plantes de tractament, no siguin admissibles en aquestes instal·lacions.

Residus NO admesos

No s´admetrà  l´entrada a l´abocador dels següents residus:

Els residus industrials no assimilables a municipals que no estiguin al llistat adjunt en pdf.
Els que es presentin en estat d´ignició o hagin estat en ignició els darrers quinze dies sense autorització prèvia dels serveis tècnics del Consell
 • Animals morts
 • Vehicles en desús, sencers, en parts o triturats.
 • Els llots i altres residus, compactats i/o assecats o no, procedents de processos de filtració, destil·lació i depuració externs a les instal·lacions de l’abocador.
 • Envasos i embalatges de paper i cartró, plàstic, fusta, vidre, metàl·lics, compostos o qualsevol altre material, bruts amb residus especials o substàncies perilloses.
 • Absorbents, materials de filtració, draps de neteja, roba protectora o qualsevol altre residu tèxtil contaminat amb residus especials o substàncies perilloses.
 • Els residus sanitaris, els radioactius, tòxics, contaminants o perillosos
 • Aquells residus que manifestament puguin produir risc a les persones, les coses o el medi ambient, o causin trastorns importants a l´organització dels treballs de l´abocador (arbres, cotxes, màquines, matalassos, pneumàtics de gran dimensió, etc.).

Per qualsevol dubte cal sol·licitar confirmació expressa d’autorització d’entrada del residu als tècnics responsables de la gestió de la instal·lació.

Residus admesos a les plantes de tractament de residus

PLANTA TIPUS RESIDUS CODI LER
Planta de compostatge

FORM o Fracció Orgànica dels RM seleccionada en origen. És la part dels RM constituïda per restes d’origen domèstic i generadors singulars de verdures, fruites, carns, peix, farines o derivats, etc., susceptible de degradar-se biològicament i també per residus de jardineria i poda. Es designarà així, per la seva extensió, en tot el contingut del contenidor especialitzat destinat a la recollida segregada de matèria orgànica o contenidor marró. Residus Vegetals: Són els residus d’origen vegetal, procedents de la jardineria, de la poda de parcs i jardins urbans, neteja de boscos, altres, etc. 

200108, 200201; 020103; 020107; 150103

Planta de tractament de la fracció resta

Residu procedent del contenidor de la resta dels residus municipals en zones on està implantada la recollida selectiva de diferents fraccions com: la fracció orgànica, envasos lleugers i residus d’envasos, paper/cartró i vidre. 

200301

Planta de tractament de residus voluminosos

Residus Voluminosos recollits de forma selectiva, recollits en deixalleries, procedents del triatge de voluminosos de la Planta de Resta, procedents de la neteja dels voltants de contenidors de recollida, procedents de neteges excepcionals.

200307

Deixalleria

Residus valoritzables separats i residus especials. Fracció verda dels residus.

Codis LER determinats per la llicència ambiental i especificats al reglament d'explotació.


 • En tots els casos els residus admesos hauran d'estar especificats a les autoritzacions o llicències ambientals de cadascuna de les instal·lacions. 
 • Resten exclosos aquells residus que, per la seva naturalesa o característiques físiques, en els reglaments d'explotació de cadascuna de les instal·lacions es marquin com a tal. 
 • No s'admetrà el lliurament de residus que no siguin presentats en vehicles condicionats especialment per al transport d'aquests.
 • Es tindran en compte les condicions de lliurament de residus per a cadascuna de les plantes de tractament segons els seus reglament d'explotació. 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies. Si segueix navegant pel lloc web o clica el botó "ACCEPTAR", vostè consent l'ús d'aquestes cookies.